Vedtægter

for  Brædstrup Kunstforening af 1998

§ 1

Brædstrup Kunstforening af 1998 har til formål at formidle og fremme interessen for kunst, herunder ved afholdelse af offentlige kunstudstillinger på Tinghuset.

§ 2

Enhver kan blive medlem af foreningen ved at betale et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

I forbindelse med den årlige generalforsamling udloddes der blandt foreningens medlemmer et eller flere kunstværker.

Medlemmerne deltager i lodtrækningen med et lod pr. medlemsnummer. Medlemmer, der vinder et kunstværk, deltager ikke i det følgende års lodtrækning.

§ 3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter bestemmelserne i § 4 samt valg af 2 suppleanter og 2 revisorer
  7. Eventuelt
  8. Udlodning af kunstværker

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af en dagsorden.

Generalforsamling indkaldes ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

Ved afstemning på en generalforsamling gælder simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer. Til vedtægtsændringer kræves dog et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 4

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 på ulige år og 2 på lige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Formanden indkalder hertil med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

§ 5

Foreningen hæfter med hele sin formue for enhver forpligtelse, den har påtaget sig, hvorimod hverken bestyrelsen eller medlemmerne kan gøres økonomisk ansvarlige i forbindelse med foreningens aktiviteter.

§ 6

Regnskabet går fra l. oktober til 30. september.

§ 7

Ved foreningens ophævelse tilfalder alle dens aktiver, herunder kunstværker, Brædstrup Lokalråd.

§ 8

Udlodning af kunst foregår efter bestyrelsens anvisning.

—–

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. marts 1998.

Niels Ehrenreich – Claus Fisker-Andersen – Ib Rye

Else Eriksen – Erling Kristensen – Inger Poulsen

og ændret på generalforsamlingen den 12. november 2002
og igen på generalforsamlingen den 22. november 2006 
og igen ved generalforsamlingen den 23. november 2023.